Do otwarcia lokali wyborczych pozostało:

Wybory prezydenckie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w niedzielę, 28 czerwca 2020 r. w godz. 7.00-21.00

Głosować będzie można zarówno w kraju, jak i za granicą. Wybory są mieszane, możesz głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie.
Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:
1
najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat
2
nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu
3
nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu
4
nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu

Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu. Spisy wyborców sporządzają urzędy gmin na podstawie stałego rejestru wyborców. Każdy wyborca może głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie.

Ważne daty

do 13 czerwca 2020 r.
zgłaszanie do właściwego konsula zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą
do 13 czerwca 2020 r.
do 16 czerwca 2020 r.
zgłaszanie właściwemu komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju sporządzenie spisów wyborców przez gminy zawiadomienia konsulów przez wyborców wpisanych do spisu wyborców w obwodach głosowania za granicą wpisanych na wybory mające odbyć się 10 maja o zmianie miejsca pobytu przed wyborami 28 czerwca lub zamiarze głosowania korespondencyjnego
do 16 czerwca 2020 r.
do 19 czerwca 2020 r.
składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
do 19 czerwca 2020 r.
do 22 czerwca 2020 r.
osobiste odbieranie pakietów wyborczych przez wyborców we właściwych urzędach konsularnych wysłanie przez konsulów pakietów wyborczych do wyborców wpisanych do spisu wyborców, którzy wyrazili zamiar głosowania korespondencyjnego za granicą
do 22 czerwca 2020 r.
do 23 czerwca 2020 r.
składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju przez osoby, które w dniu głosowania będą podlegać obowiązkowej kwarantannie lub izolacji doręczenie pakietów wyborczych wyborcom, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju
do 23 czerwca 2020 r.
do 25 czerwca 2020 r.
zgłaszanie wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą zgłaszanie wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich
do 25 czerwca 2020 r.
do 26 czerwca 2020 r.
zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez osoby, które w dniu głosowania będą podlegać obowiązkowej kwarantannie lub izolacji, jeśli ta zaczęła się po 5. dniu przed dniem wyborów składanie oświadczeń o cofnięciu pełnomocnictwa do głosowania wrzucenie do nadawczych skrzynek pocztowych kopert zwrotnych przez wyborców głosujących korespondencyjnie lub dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem innej osoby koperty zwrotnej do właściwego urzędu gminy lub konsula (w przypadku głosowania za granicą) doręczenie pakietów wyborczych osobom, które w dniu głosowania będą poddane obowiązkowej kwarantannie lub izolacji, a które zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosiły od 12. dnia przed dniem wyborów
do 26 czerwca 2020 r.
do 26 czerwca 2020 r.
zgłaszanie wniosku do urzędu gminy o wydaniu zaświadczenia o prawie do głosowania, wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. składanie oświadczeń o cofnięciu pełnomocnictwa do głosowania wrzucenie do nadawczych skrzynek pocztowych kopert zwrotnych przez wyborców głosujących korespondencyjnie lub dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem innej osoby koperty zwrotnej do właściwego urzędu gminy lub konsula (w przypadku głosowania za granicą) doręczenie pakietów wyborczych osobom, które w dniu głosowania będą poddane obowiązkowej kwarantannie lub izolacji, a które zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosiły od 12. dnia przed dniem wyborów
do 26 czerwca 2020 r.
28 czerwca 2020 r. w godz. 7-21
głosowanie
28 czerwca 2020 r. w godz. 7-21
Osoby wpisane na swój wniosek do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców w miejscu pobytu czasowego, zaświadczenia o prawie do głosowania.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.78.483 | Akt obowiązujący

Wersja od: 21 października 2009 r.

Art. 62. [Czynne prawo wyborcze]

1.

Obywatel polski ma prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania Prezydenta Rzeczypospolitej, posłów, senatorów i przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego, jeżeli najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat.

2.

Prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania nie przysługuje osobom, które prawomocnym orzeczeniem sądowym są ubezwłasnowolnione lub pozbawione praw publicznych albo wyborczych.