Do otwarcia lokali wyborczych pozostało:

II TURA - Wybory prezydenckie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w niedzielę, 12 lipca 2020 r. w godz. 7.00-21.00

Głosować będzie można zarówno w kraju, jak i za granicą. Wybory są mieszane, możesz głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie.
Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:
1
najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat
2
nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu
3
nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu
4
nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu

Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu. Spisy wyborców sporządzają urzędy gmin na podstawie stałego rejestru wyborców. Każdy wyborca może głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie.

Ważne daty

do 29 czerwca 2020 r
zgłaszanie do właściwego konsula zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą
do 29 czerwca 2020 r
do 30 czerwca 2020 r.
zgłaszanie właściwemu komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju
do 30 czerwca 2020 r.
do 3 lipca 2020 r.
składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
do 3 lipca 2020 r.
do 7 lipca 2020 r
składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania;

zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;

przekazanie do urzędu gminy wykazu osób, które w dniu wyborów będą przebywały w zakładzie karnym lub areszcie śledczym lub w domu studenckim, zespole tych domów, w których utworzono odrębne obwody głosowania przez osoby kierujące tymi jednostkami;

doręczenie pakietów wyborczych wyborcom, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju
do 7 lipca 2020 r
do 9 lipca 2020 r.
zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą;

zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach
do 9 lipca 2020 r.
do 10 lipca 2020 r.
składanie do urzędu gminy właściwej na miejsce ujęcia w spisie wyborców lub do konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców, wniosków o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania (nie dotyczy to wyborców, którzy pobrali zaświadczenie przed pierwszym głosowaniem);

zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy rozpoczęli obowiązkową kwarantannę, izolację lub izolację w warunkach domowych po 7 lipca 2020 r.;

składanie przez wyborców niepełnosprawnych wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) oświadczeń o cofnięciu pełnomocnictwa do głosowania;

wrzucenie przez wyborców głosujących korespondencyjnie w kraju kopert zwrotnych do nadawczych skrzynek pocztowych znajdujących się na terenie gminy, w których zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy;

dostarczenie osobiście przez wyborców lub za pośrednictwem innej osoby koperty zwrotnej do właściwego urzędu gminy w przypadku głosowania korespondencyjnego w kraju albo właściwego konsula w przypadku głosowania korespondencyjnego za granicą;

doręczenie pakietów wyborczych wyborcom, wyborcom podlegającym w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosili w okresie po 30 czerwca 2020 r.
do 10 lipca 2020 r.
12 lipca 2020 r. w godz. 7:00-21:00
głosowanie
12 lipca 2020 r. w godz. 7:00-21:00
Źródło: https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/kalendarz
Osoby wpisane na swój wniosek do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców w miejscu pobytu czasowego, zaświadczenia o prawie do głosowania.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.78.483 | Akt obowiązujący

Wersja od: 21 października 2009 r.

Art. 62. [Czynne prawo wyborcze]

1.

Obywatel polski ma prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania Prezydenta Rzeczypospolitej, posłów, senatorów i przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego, jeżeli najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat.

2.

Prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania nie przysługuje osobom, które prawomocnym orzeczeniem sądowym są ubezwłasnowolnione lub pozbawione praw publicznych albo wyborczych.